Editovat

Vedení a.s. vyhlašuje tuto politiku:

Pro zvýšení odborné úrovně, konkurenceschopnosti a produktivity práce a.s. je nezbytné provádět vývoj, výrobu a dodávky strojů a zařízení dané předmětem podnikání v jakosti, která získá plnou spokojenost objednatele. Toho dosáhneme, když všechny činnosti, které mají vliv na jakost, budeme provádět bezchybně a systematicky.
Vedení a.s. se rozhodlo udržet Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 a udržet i certifikát environmentálního systému dle ČSN EN ISO 14001:2016. Zvyšováním úsilí na řízení jakosti činností a.s. dosáhneme vyšší kvality, docílíme vysoké racionality a efektivity všech procesů činností a.s., což v konečném důsledku povede ke snížení celkových nákladů společnosti a ke spokojenosti zákazníků.
Vedení organizace si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem organizace, a proto vedení formulovalo a zavazuje se plnit následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí:

  1. Vedení se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
  2. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  3. Organizace pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmetálního managementu.
  4. Organizace se zavazuje k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí, především prevenci znečišťování.
  5. Otevření komunikace se zákazníky a investory, dodavateli, zaměstnanci a veřejností o přístupu společnosti k ochraně životního prostředí a o dosahovaných výsledcích.

Na podporu naplňování politiky se vedení společnosti zavazuje (s ohledem na ekonomickou únosnost) trvale zabezpečovat potřebné materiálové, finanční, informační a další zdroje.
Všichni pracovníci jsou si vědomi, že kvalita námi prováděných činností je pro a.s. prvořadá a nezbytná. Úroveň jakosti musí být stále vysoká a stabilní s tím, že bude dostatečným důvodem pro další zakázky v současnosti i v budoucnosti.

Naším cílem je:

"Být vysoce spolehlivým a kvalitním dodavatelem s přiměřenou cenou."

Základní strategie a.s. ve střednědobém výhledu je posilovat a nepřetržitě upevňovat získané postavení inženýrsko - dodavatelské organizace na trhu v oborech ekologie, energetika, chlazení, chemický průmysl a petrochemie dle svého dodavatelsko - výrobního programu. Dále zaměřovat a.s. na vývoj, projekci, konstrukci a výrobu zejména komplexních dodávek s vysokým podílem přidané kvalifikované práce na klíč tak, aby se stala silnou, technicky a organizačně schopnou získávat velké zakázky. Strategie podnikatelské činnosti je každoročně vyhodnocována a upřesňována tak, aby byl patrný tříletý výhled.
Nedílnou součástí politiky jsou konkrétní cíle, stanovené vedením a.s. pro určité období. Tyto cíle jsou hodnoceny a doplňovány při přezkoumávání systému a uvedeny ve zvláštních dokumentech.
Politika jakosti a environmentu je závazná pro všechny zaměstnance a.s. a je komunikována jasně v celé a.s. Tato politika byla vyvěšena na místech přístupných všem pracovníkům a sdělena všem osobám, které pro organizaci pracují nebo v její prospěch. Za prokazatelné seznámení jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci a.s.

Implementace politiky

Za účinné plnění politiky odpovídá výkonný ředitel a.s. Svou angažovaností vedení pomáhá plnit cíle na všech úrovních.
Představitel vedení má pravomoci a odpovědnosti za zavedení a uskutečňování politiky a udržování integrovaného systému. Jeho funkce spočívá v koordinaci řešení všech problémů spojených s jakostí, buď interních v a.s., u dodavatelů nebo v případech, kdy byly avizovány odběratelem nebo organizací certifikující integrovaný systém.
Vedoucí úseků, skupin jsou odpovědni za každodenní uskutečňování politiky jakosti a přijímání preventivních opatření k zlepšování jakosti. K tomuto účelu mají i odpovídající pravomoci.

Základní podmínkou pro úspěšné uskutečňování politiky jakosti a environmentu v a.s. je:

  1. dodání produktů přesně podle požadavků a specifikací smlouvy co do jakosti a lhůt při optimálním využití zdrojů, které máme k dispozici
  2. provedení rychlého a účinného opatření k nápravě v případě zjištění odběratelovy nespokojenosti
  3. soulad s platnou legislativou

Cíle jakosti, environmentální cíle a cílové hodnoty

V návaznosti na politiku stanovuje vrcholové vedení akciové společnosti srozumitelné, měřitelné a termínované cíle
Cíle jsou jasné písemné úkoly, které konkretizují strategii a záměry firmy v oblasti jakosti a ochrany životního prostředí na příslušné období. Musí být stanoveny tak, aby byly kvantifikovatelné a tím i měřitelné.
Cíle přispívají ke zlepšení účinnosti integrovaného systému, zlepšování procesů a spokojenosti zákazníka, tzn. vytvářejí podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti firmy.

Plánování systému managementu jakosti

Na pravidelných pololetních poradách o integrovaném systému vrcholové vedení plánuje zlepšování integrovaného systému, včetně potřebných zdrojů. Plánování systému se jednoznačně opírá o vizi rozvoje a.s. ATEKO a o výsledky přezkoumání systému, které jsou v základních formách promítnuty do politiky a do cílů. V případě realizace produktů se tyto základní formy dále rozvádějí při sestavování plánů jakosti pro jednotlivé zakázky.

Prohlášení vedení a.s.

Prohlašujeme, že za postupy popsané v příručce integrovaného systému a v navazující dokumentaci systému zavedeného v naší akciové společnosti, neseme plnou odpovědnost podle stanovených kompetencí. Plně se ztotožňujeme s koncepcí jakosti a environmentu a pro údržbu účinného integrovaného systému a jeho zlepšování budeme i nadále vytvářet vhodné podmínky. 


Ing. Kryštof Koláček, výkonný ředitel a.s.
Ing. Martin Vinš, ředitel obchodní skupiny Technologie a technologická zařízení
Pavel Pšenička, ředitel obchodní skupiny Projektování a realizace staveb
Ing. Petr Rybička, představitel vedení pro ISO 9001/14001

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti